EN

Uzraudzības mērķi, galvenās funkcijas un darbības

 • Sadaļa:

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (tālāk tekstā – Komisija) ir pilntiesīga autonoma valsts iestāde, kas atbilstoši savam darbības mērķim un uzdevumiem regulē un pārrauga finanšu un kapitāla tirgu un tā dalībnieku, tostarp apdrošināšanas sabiedrību, darbību. Komisijas darbības mērķis ir veicināt ieguldītāju, noguldītāju un apdrošināto personu interešu aizsardzību un finanšu un kapitāla tirgus attīstību un stabilitāti. Komisijas izveidošanas un darbības kārtību regulē Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likums, kurā ir noteiktas Komisijas funkcijas:

 1. izdot normatīvos noteikumus un pieņemt lēmumus par finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku darbību regulējošām prasībām un šo darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas un pārskatu iesniegšanas kārtību;
 2. regulēt finanšu un kapitāla tirgu un tā dalībnieku darbību, kontrolējot normatīvo aktu un Komisijas normatīvo noteikumu un lēmumu izpildi;
 3. noteikt kvalifikācijas un atbilstības prasības finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem un to amatpersonām;
 4. noteikt finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku licencēšanas un reģistrēšanas kārtību;
 5. apkopot un analizēt ar finanšu un kapitāla tirgu saistīto informāciju un publicēt to;
 6. nodrošināt Noguldījumu garantiju fonda un Apdrošināto aizsardzības fonda līdzekļu uzkrāšanu, pārvaldīšanu un atlīdzību izmaksu no šiem fondiem saskaņā ar Noguldījumu garantiju likumu un Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu;
 7. nodrošināt kompensāciju izmaksu ieguldītājiem saskaņā ar Ieguldītāju aizsardzības likumu;
 8. analizēt finanšu un kapitāla tirgu regulējošos normatīvos aktus, sagatavot priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidošanai un to saskaņošanai ar Eiropas Kopienas normatīvajiem aktiem;
 9. sistemātiski pētīt, analizēt un prognozēt finanšu un kapitāla tirgus attīstību;
 10. sadarboties ar ārvalstu finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības institūcijām un piedalīties starptautisko finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības institūciju organizāciju darbā;
 11. administrēt finanšu stabilitātes nodevu saskaņā ar nodokļu un nodevu jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem;
 12. kontrolēt, lai finanšu un kapitāla tirgu regulējošos normatīvajos aktos regulēto darbību veic tikai šajos normatīvajos aktos minētās personas.

Uzraudzības prioritātes

 • Apdrošināšanas tirgus dalībnieku klātienes un neklātienes pārbaužu veikšana saskaņā ar apstiprināto uzraudzības pasākumu plānu.
 • Apdrošināšanas tirgus dalībnieku klātienes un neklātienes uzraudzības procesa pilnveidošana, papildinot klātienes un neklātienes uzraudzības metodoloģisko ietvaru atbilstoši izmaiņām saistošajos normatīvajos aktos.
 • Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatītāju uzraudzības ietvara pilnveidošana, lai nodrošinātu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatītāju darbības atbilstības Apdrošināšanas izplatīšanas direktīvā noteiktajām prasībām uzraudzību, nodrošinot minētās direktīvas prasībām atbilstošu to klientu (patērētāju) interešu aizsardzību.