EN

EBI pamatnostādņu piemērošana

  • Sadaļa:

Paziņojumi par EBI pamatnostādņu piemērošanu

Eiropas Banku iestādes (EBI) pamatnostādnes par nosacījumiem, lai varētu izmantot atbrīvojumu no ārkārtas mehānisma saskaņā ar 33. panta 6. punktu Regulā (ES) 2018/389 (RTS – regulatīvie tehniskie standarti par drošu lietotāja autentificēšanu un vienotiem un drošiem atklātiem saziņas standartiem)

FKTK paziņojums par Eiropas Banku iestādes pamatnostādņu par leģislatīviem un neleģislatīviem moratorijiem attiecībā uz aizdevumu maksājumiem, kas piemēroti, ņemot vērā Covid-19 krīzi, piemērošanu

Paziņojums par “Pamatnostādņu par procedūru attiecībā uz ārvalstu valūtu strukturālajām pozīcijām, kas minētas Regulas (ES) Nr. 575/2013 352. panta 2. punktā” piemērošanu

Paziņojums par “Pamatnostādņu ar ko precizē nosacījumus par to, kā piemērot alternatīvo pieeju iestāžu riska darījumiem saistībā ar “trīspusējiem līgumiem par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu”, kas izklāstīti Regulas (ES) Nr. 575/2013 403. panta 3. punktā lielo riska darījumu nolūkā” piemērošanu

Paziņojums par “Pamatnostādņu par kritērijiem ievaddatu izmantošanai riska mērīšanas modelī, kas minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.bc pantā” piemērošanu

Paziņojums par Eiropas Banku iestādes pamatnostādņu “Par robežvērtības un citu procesuālo aspektu uzraudzību attiecībā uz mātes starpniekuzņēmuma Eiropas Savienībā izveidi saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 21.b pantu (EBA/GL/2021/08)” piemērošanu

Paziņojums par Eiropas Banku iestādes pamatnostādņu “Pamatnostādnes, ar ko precizē kritērijus, lai novērtētu izņēmuma gadījumus, kad iestādes pārsniedz Regulas (ES) Nr. 575/2013 395. panta 1. punktā noteiktos lielo riska darījumu limitus, un laiku un pasākumus, lai atjaunotu atbilstību saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 396. panta 3. punktu” piemērošanu

Paziņojums par Eiropas Banku iestādes pamatnostādņu “Par kopīgu novērtēšanas metodiku kredītiestādes atļaujas piešķiršanai saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 8. panta 5. punktu” piemērošanu