EN

Tiesību akti NILLTFN jomā

  • Sadaļa:
NILLTFN jomu regulējošie tiesību akti Saite uz tiesību aktu Saistoši
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums

 

 

 

 

 

https://likumi.lv/doc.php?id=178987

 

 

 

 

 

 

Kredītiestādēm, dalībvalstu un ārvalstu kredītiestāžu filiālēm, ieguldījumu brokeru sabiedrībām, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, apdrošināšanas komersantiem, kas veic dzīvības apdrošināšanu, apdrošināšanas starpniekiem, kas sniedz dzīvības apdrošināšanas pakalpojumus, pārapdrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem, maksājumu iestādēm, elektroniskās naudas iestādēm, privātajiem pensiju fondiem, krājaizdevu sabiedrībām, alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem

 

 

 

Ministru kabineta 2021. gada 17. augusta noteikumi Nr. 550 “Noteikumi par aizdomīgu darījumu ziņojumu un sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu” https://likumi.lv/ta/id/325463-noteikumi-par-aizdomigu-darijumu-zinojumu-un-slieksna-deklaracijas-iesniegsanas-kartibu-un-saturu
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 02.03.2016. ieteikumi Nr. 55 “Ieteikumi kredītiestādēm un finanšu iestādēm politiski nozīmīgu personu, to ģimenes locekļu un ar tām cieši saistītu personu noskaidrošanai, izpētei un darījumu uzraudzībai” https://www.fktk.lv/tiesibu-akti/kreditiestades/fktk-izdotie-noteikumi-2/citi-ieteikumi/ieteikumi-kreditiestadem-un-finansu-iestadem-politiski-nozimigu-personu-to-gimenes-loceklu-un-ar-tam-ciesi-saistitu-personu-noskaidrosanai-izpetei-un-darijumu-uzraudzibai/
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 09.11.2014. ieteikumi “Ieteikumi kredītiestādēm klientu līdzekļu un labklājības izcelsmes noteikšanai” https://www.fktk.lv/tiesibu-akti/kreditiestades/fktk-izdotie-noteikumi-2/citi-ieteikumi/ieteikumi-kreditiestadem-klientu-lidzeklu-un-labklajibas-izcelsmes-noteiksanai/ Kredītiestādēm, dalībvalstu un ārvalstu kredītiestāžu filiālēm
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 15.02.2022. ieteikumi Nr. 15 “Ieteikumi klientu neklātienes identifikācijai” https://likumi.lv/ta/id/330205 Kredītiestādēm, maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm, privātajiem pensiju fondiem, ieguldījumu brokeru sabiedrībām, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem, apdrošināšanas sabiedrībām, kas sniedz dzīvības apdrošināšanas vai citus ar līdzekļu uzkrāšanu saistītus apdrošināšanas pakalpojumus, apdrošināšanas starpniekiem, kas sniedz dzīvības apdrošināšanas vai citus ar līdzekļu uzkrāšanu saistītus apdrošināšanas pakalpojumus, pārapdrošināšanas sabiedrībām un visu šo subjektu dalībvalstu un trešo valstu filiālēm Latvijas Republikā, kā arī krājaizdevu sabiedrībām
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2021. gada 5. janvāra noteikumi Nr. 4 “Sadarbības ar trešajām personām un prasību darījuma attiecībām ar klientiem, kuru identifikācijā vai izpētē izmantoti trešās personas pakalpojumi, normatīvie noteikumi”  

https://likumi.lv/ta/id/320127-sadarbibas-ar-tresajam-personam-un-prasibu-darijuma-attiecibam-ar-klientiem-kuru-identifikacija-vai-izpete-izmantoti-tresas-per…

 

Kredītiestādēm, dalībvalstu un ārvalstu kredītiestāžu filiālēm, maksājumu iestādēm un elektroniskās naudas iestādēm

 

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 06.07.2021. normatīvie noteikumi Nr.82 “Informācijas par kredītiestādes klientiem un to veiktajiem darījumiem apkopošanas un sniegšanas Finanšu un kapitāla tirgus komisijai normatīvie noteikumi” https://likumi.lv/ta/id/324622-informacijas-par-kreditiestades-klientiem-un-to-veiktajiem-darijumiem-apkoposanas-un-sniegsanas-finansu-un-kapitala-tirgus-komisijai-normativie-noteikumi

 

 

Kredītiestādēm, dalībvalstu un ārvalstu kredītiestāžu filiālēm
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2021. gada 5. janvāra noteikumi Nr. 3 “Kredītiestāžu korespondentattiecību nodibināšanas un uzturēšanas normatīvie noteikumi” https://likumi.lv/ta/id/320126-kreditiestazu-korespondentattiecibu-nodibinasanas-un-uzturesanas-normativie-noteikumi Kredītiestādēm un dalībvalstu un trešo valstu kredītiestāžu filiālēm
Ministru kabineta 2018. gada 3. jūlija noteikumi Nr. 392  “Kārtība, kādā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjekts veic klienta neklātienes identifikāciju” https://likumi.lv/ta/id/300147-kartiba-kada-noziedzigi-iegutu-lidzeklu-legalizacijas-un-terorisma-finansesanas-noversanas-likuma-subjekts-veic-klienta Kredītiestādēm, dalībvalstu un ārvalstu kredītiestāžu filiālēm, ieguldījumu brokeru sabiedrībām, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, apdrošināšanas komersantiem, kas veic dzīvības apdrošināšanu, apdrošināšanas starpniekiem, kas sniedz dzīvības apdrošināšanas pakalpojumus, pārapdrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem, maksājumu iestādēm, elektroniskās naudas iestādēm, privātajiem pensiju fondiem, krājaizdevu sabiedrībām, alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2019. gada 4. septembra noteikumi Nr. 144 “Līdzekļu pārvedumiem pievienojamās informācijas normatīvie noteikumi” https://likumi.lv/ta/id/309300-lidzeklu-parvedumiem-pievienojamas-informacijas-normativie-noteikumi Kredītiestādēm;maksājumu iestādēm, izņemot tās maksājumu iestādes, kas sniedz vienīgi kontu informācijas pakalpojumu;  elektroniskās naudas iestādēm; krājaizdevu sabiedrībām; dalībvalstu un trešo valstu kredītiestāžu un elektroniskās naudas iestāžu filiālēm; dalībvalstu maksājumu iestāžu filiālēm.
2021. gada 12. janvāra noteikumi Nr. 5 “Klientu izpētes, klientu padziļinātās izpētes un riska skaitliskā novērtējuma sistēmas izveides un informācijas tehnoloģiju prasību normatīvie noteikumi”  

https://likumi.lv/ta/id/320289-klientu-izpetes-klientu-padzilinatas-izpetes-un-riska-skaitliska-novertejuma-sistemas-izveides-un-informacijas-tehnologiju-pras…

Kredītiestādēm, maksājumu iestādēm un elektroniskās naudas iestādēm, privātajiem pensiju fondiem, ieguldījumu brokeru sabiedrībām, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem, apdrošināšanas sabiedrībām, ciktāl tās sniedz dzīvības apdrošināšanas vai citus ar līdzekļu uzkrāšanu saistītus apdrošināšanas pakalpojumus, apdrošināšanas starpniekiem, ciktāl tie sniedz dzīvības apdrošināšanas vai citus ar līdzekļu uzkrāšanu saistītus apdrošināšanas pakalpojumus, pārapdrošināšanas sabiedrībām un visu šo subjektu dalībvalstu un trešo valstu filiālēm Latvijas Republikā, kā arī krājaizdevu sabiedrībām.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 21.07.2020. normatīvie noteikumi Nr. 101 “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi” https://likumi.lv/ta/id/316315-noziedzigi-iegutu-lidzeklu-legalizacijas-un-terorisma-un-proliferacijas-finansesanas-riska-parvaldisanas-normativie-noteikumi Kredītiestādēm, dalībvalstu un trešo valstu kredītiestāžu filiālēm
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 11.08.2020. normatīvie noteikumi Nr. 127 “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju riska pārvaldīšanas prasību izpildes metodoloģijas izstrādes normatīvie noteikumi” https://likumi.lv/ta/id/316775-noziedzigi-iegutu-lidzeklu-legalizacijas-un-terorisma-un-proliferacijas-finansesanas-noversanas-un-sankciju-riska-parvaldisanas Kredītiestādēm, kas ir maksātnespējas vai likvidācijas procesā
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 11.08.2020 noteikumi Nr. 126 “Sankciju riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi” https://likumi.lv/ta/id/316774-sankciju-riska-parvaldisanas-normativie-noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem (izņemot ieguldītājus un emitentus)
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 11.08.2020. noteikumi Nr. 125 “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riska pārvaldības personālresursu un personāla apmācības nodrošināšanas normatīvie noteikumi” https://likumi.lv/ta/id/316773 Kredītiestādēm, dalībvalstu un ārvalstu kredītiestāžu filiālēm
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 01.09.2020. normatīvie noteikumiem Nr. 148 “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas neatkarīga izvērtējuma veikšanas normatīvie noteikumi” https://likumi.lv/ta/id/317284 Kredītiestādēm, licencētām maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm un dalībvalstu un trešo valstu kredītiestāžu un licencētu maksājumu un elektroniskās naudas iestāžu filiālēm Latvijas Republikā.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 29.09.2020. normatīvie noteikumi Nr. 182 “Maksājumu pakalpojumu sniedzēju izpētes un darījumu uzraudzības normatīvie noteikumi” https://likumi.lv/ta/id/317795 Kredītiestādēm, dalībvalstu un trešo valstu kredītiestāžu filiālēm, licencētām maksājumu iestādēm un elektroniskās naudas iestādēm un dalībvalstu maksājumu iestāžu un elektroniskās naudas iestāžu filiālēm, kā arī trešo valstu elektroniskās naudas iestāžu filiālēm
Eiropas Banku iestādes vadlīnijas par klientu izpēti un faktoriem, kas jāizvērtē, novērtējot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas riskus Eiropas Banku iestādes tīmekļvietne Kredītiestādēm, maksājumu iestādēm un elektroniskās naudas iestādēm, privātajiem pensiju fondiem, ieguldījumu brokeru sabiedrībām, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem, apdrošināšanas sabiedrībām, ciktāl tās sniedz dzīvības apdrošināšanas vai citus ar līdzekļu uzkrāšanu saistītus apdrošināšanas pakalpojumus, apdrošināšanas starpniekiem, ciktāl tie sniedz dzīvības apdrošināšanas vai citus ar līdzekļu uzkrāšanu saistītus apdrošināšanas pakalpojumus, pārapdrošināšanas sabiedrībām un visu šo subjektu dalībvalstu un trešo valstu filiālēm Latvijas Republikā, kā arī krājaizdevu sabiedrībām