EN

Ieteikumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izveidei un klientu izpētei

 • Sadaļa:

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) sadarbībā ar nozari izstrādājusi ieteikumus Ieteikumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izveidei un klientu izpētei.

Ieteikumi ir praktiska rokasgrāmata finanšu iestādēm, veicot klientu izpēti un iekšējās kontroles sistēmu pilnveidošanu. Ieteikumu mērķis ir vienota izpratne gan banku, gan uzrauga pusē par normatīvo aktu piemērošanu saistībā ar finanšu noziegumu novēršanu, kā arī uz risku izvērtējumu balstītas pieejas ieviešana.

Patlaban ieteikumi skaidro un sniedz piemērus par šādām tēmām:

Risku novērtējums

Ieteikumu pirmā nodaļa Risku novērtējums skaidro noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riska un sankciju riska novērtējuma veikšanas nepieciešamību un pamatelementus, lai finanšu iestāde izveidotu atbilstošu iekšējās kontroles sistēmu.

Iekšējās kontroles sistēma

Ieteikumu otrā nodaļa Iekšējās kontroles sistēma ietver būtiskākās iekšējās kontroles sistēmas pamatprasības un skaidro iekšējās kontroles sistēmas elementu mērķi un darbības mērķa īstenošanai.

Nodaļā skaidroti šādi aspekti:

 • iekšējās kontroles sistēmas neatkarība un efektivitāte;
 • trīs aizsardzības līnijas un pienākumu, pilnvaru un atbildības sadalījumu starp aizsardzības līnijām;
 • klienta riska skaitliskā novērtējuma sistēmas pamatprincipi un riska faktori, kas jāievēro, lai noteiktu klienta riska līmenim atbilstošu izpētes pasākumu apjomu;
 • pārvaldība – par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas riska novēršanu atbildīgo darbinieku kvalifikācijas prasības; prasības nodalīt risku kontroles un darbības atbilstības kontroles funkcijas u.c.;
 • darbinieku apmācības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas riska novēršanas jomā;
 • iekšējais audits un neatkarīgais audits.
Klientu izpēte

Ieteikumu trešā nodaļa Klientu izpēte skaidro klientu izpētes veidus – standarta, vienkāršotā un padziļinātā –, ko piemēro atbilstoši klienta riskam. Ietverti skaidrojumi un piemēri par izpētes pasākumu tvērumu un dziļumu atkarībā no riska, kā arī sniegti skaidrojumi par atsevišķiem klientu izpētes pasākumiem, kuru piemērošanā nepieciešama vienota izpratne par pamatprincipiem.

Apakšnodaļās skaidroti šādi temati:

 • klientu izpētei nepieciešamās informācijas apjoms – informācija par zemāka riska klientu būs mazāka apjoma nekā par klientu, kam ir augstāks risks;
 • klienta izpētei iegūstamās informācijas ieguves veidi un avoti;
 • klientu identifikācija – klātienē un neklātienē;
 • vienkāršotā un padziļinātā klienta izpēte – kad var veikt vienkāršoto klientu izpēti, kādos gadījumos un kā jāveic padziļinātā klientu izpēte;
 • patiesā labuma guvēja noskaidrošana;
 • politiski nozīmīgu personu noteikšana un tām piemērojamais padziļinātās izpētes apjoms;
 • līdzekļu un labklājības izcelsmes pārbaudes prasības;
 • dokumentu glabāšanas prasības;
 • darījuma attiecību uzraudzības prasības;
 • darījuma attiecību izbeigšanas pamatojuma informācija un finanšu līdzekļu atmaksa klientam, kā arī informācijas sniegšana klientiem.
Informācijas tehnoloģiju risinājumi NILLTPF un sankciju riska pārvaldīšanai

Ieteikumu ceturtā nodaļa Informācijas tehnoloģiju risinājumi NILLTPF un sankciju riska pārvaldīšanai skaidro IT risinājumu prasības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas un sankciju riska pārvaldīšanai.

Ziņošana Komisijai

Ieteikumu piektā nodaļa Ziņošana Komisijai (ceturkšņa atskaites, pieprasījumi) sniedz atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem par “Pārskata par NILLTPF riska ekspozīcijas raksturojumu” sagatavošanu.

Sankcijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana

Ieteikumu sestajā nodaļā Sankcijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana skaidrots, kādi sankciju veidi pastāv, un uzskaitītas pazīmes, kas liecina par sankciju pārkāpumiem. Apkopoti praktiskie piemēri un labās prakses principi, kurus iestādes var izmantot kā paraugu, veicot klientu izpētes un klientu darījumu uzraudzības pasākumus ar mērķi laicīgi konstatēt un novērst sankciju pārkāpuma risku. Skaidroti arī terorisma un proliferācijas finansēšanas mērķi, riski un pazīmes.

Fizisko personu datu apstrāde NILLTPFN un sankciju ievērošanas jomā

Ieteikumu septītajā nodaļā skaidroti dažādi problēmjautājumi, kas radušies, praksē piemērojot Vispārīgās datu aizsardzības regulas un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasības.

Rokasgrāmata tiek pastāvīgi aktualizēta un papildināta. Ieteikumu pirmā redakcija tika pieņemta 2020. gada vasarā, bet papildināta un atjaunota redakcija tika pieņemta 2021. gada 21. decembrī. Līdz ar jauno ieteikumu spēkā stāšanos spēku zaudēja 17.07.2020. ieteikumi Nr. 100 “Ieteikumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izveidei un klientu izpētei”.

2022. gada maijā ieteikumi papildināti ar 7. nodaļu par fizisko personu datu apstrādi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju ievērošanas jomā.

Finanšu iestādes jautājumus un ieteikumus var sniegt, rakstot uz epastu fktk@fktk.lv.

Aktualizēts 27.05.2022.