EN

Par informācijas avotu, kura dati izmantojami, aprēķinot ārvalstu valūtas kursu pret EUR

  • Sadaļa:

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – Komisija) skaidro, kā rīkoties, kad Eiropas Centrālā banka (turpmāk – ECB) kādai ārvalstu valūtai nevar noteikt atsauces kursu, kas raksturotu tirgū valdošo situāciju. Piemēram, 2022. gada 1. martā ECB nolēma apturēt RUB atsauces kursa publicēšanu, ņemot vērā tirdzniecības aktivitāti EUR/RUB valūtas maiņas tirgū.

Komisija atgādina, ka prasības EUR kursa izmantošanai noteiktas Grāmatvedības likuma 7. panta otrajā daļā[1], kas nosaka, ka “grāmatvedībā izmantojamais ārvalstu valūtas kurss ir Eiropas Centrālās bankas publicētais euro atsauces kurss, bet, ja konkrētai ārvalstu valūtai nav Eiropas Centrālās bankas publicētā euro atsauces kursa, izmanto pasaules finanšu tirgus atzīta finanšu informācijas sniedzēja periodiskajā izdevumā vai tā tīmekļvietnē publicēto valūtas tirgus kursu attiecībā pret euro“.  Komisijas ieskatā pasaules finanšu tirgus atzīti finanšu informācijas sniedzēji[2] ir, piemēram, Financial Times (www.ft.com), Bloomberg (www.bloomberg.com) un Reuters (www.reuters.com). Gadījumā, kad nav pieejams arī pasaules finanšu tirgus atzīto finanšu informācijas sniedzēju publicētais valūtas tirgus kurss attiecībā pret EUR, saskaņā ar Grāmatvedības likuma 7. panta piekto daļu var atkāpties no šā panta otrās daļas noteikumiem un šādā gadījumā ārvalstu valūtā izteikto summu pārrēķināšanai EUR var izmantot citu valūtas tirgus kursu avotu, kas noteikts finanšu un kapitāla tirgus dalībnieka grāmatvedības organizācijas dokumentos.

Komisija vērš uzmanību, ka finanšu un kapitāla tirgus dalībniekam savā grāmatvedības politikā jānosaka vienoti principi un informācijas avoti attiecīgo ārvalstu valūtu kursa noteikšanai pret EUR, kuri konsekventi jāpiemēro.

[1] Grāmatvedības likums pieejams tīmekļa vietnē https://likumi.lv/ta/id/324249-gramatvedibas-likums

[2] Informācija Komisijas tīmekļa vietnē https://www.fktk.lv/tiesibu-akti/jautajumi-atbildes/krajaizdevu-sabiedribas-2/par-informacijas-avotu-kura-datus-izmantot-aprekinot-arvalstu-valutas-kursu-pret-euro-pec-euro-ieviesanas-dienas-2/.