EN

Skaidrojums emitentiem par atalgojuma ziņojuma veidošanu

  • Sadaļa:

2019. gadā, veicot grozījumus Finanšu instrumentu tirgus likumā, tas tika papildināts ar jaunu pantu – 59.4 pants “Atalgojuma ziņojums” (20.06.2019. likums; stājas spēkā 16.07.2019.).

Attiecībā uz tiem akciju emitentiem, kuru akcijas regulētajā tirgū jau bija iekļautas dienā, kad stājās spēkā grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā, Finanšu instrumentu tirgus likuma pārejas noteikumos tika iekļauts 65. punkts, kurš paredz: “Šā likuma 59.4 pantā minēto atalgojuma ziņojumu kapitālsabiedrība izstrādā, sākot ar 2020. finanšu gadu (finanšu gadu, kurš sākas 2020. gada 1. janvārī vai 2020. kalendāra gada laikā).”

Tādējādi 2020. gads ir pirmais, par kuru ir sniedzams atalgojuma ziņojums. Atalgojuma ziņojumu sniedz kopā ar revidēto gada pārskatu. Finanšu instrumentu tirgus likuma 59.4 panta ceturtā daļa paredz, ka “kapitālsabiedrības valde atalgojuma ziņojumu sagatavo kā atsevišķu gada pārskata sastāvdaļu un iesniedz to izskatīšanai akcionāru sapulcē kopā ar citām gada pārskata sastāvdaļām. Valde atalgojuma ziņojumā skaidro, kā ir ņemts vērā akcionāru sapulces balsojums un akcionāru viedokļi par iepriekšējo atalgojuma ziņojumu.”

Lai biržas akciju emitentiem par jaunajām prasībām atgādinātu, regulētā tirgus organizētājs 31.03.2021. rīkoja semināru par biržas akciju emitenta algojuma ziņojumu, kurā Finanšu un kapitāla tirgus komisija iepazīstināja ar vispārējām atalgojuma ziņojuma prasībām u.c. informāciju par atalgojuma ziņojumu.