EN

Par Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma 23. panta otrās daļas piemērošanu

  • Sadaļa:

Saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma 23. panta pirmo daļu apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas starpnieka atbildīgās personas un apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanā tieši iesaistīta darbinieka pienākums ir nepārtraukti atjaunot un papildināt savas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanai.

Atbilstoši Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma 23. panta otrajai daļai, lai izpildītu šā panta pirmās daļas prasības, apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas starpnieka atbildīgā persona un apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanā tieši iesaistīts darbinieks vismaz 15 stundas gadā saņem apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatītāja vai apdrošināšanas izplatītāju asociācijas rīkotu vai atzītu apmācību, kura atbilst apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatītāja veidam, apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas īpašībām, uzdevumu un darbību kopumam, kas nepieciešams apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanai.

Saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma pārejas noteikumu 2. punktu apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatītājs, kurš līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai ir saņēmis apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas licenci vai reģistrēts apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā, līdz 31.12.2019. nodrošina šā likuma 23. panta prasību izpildi.

Norādām, ka Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma pārejas noteikumu 2. punktā ietvertais termiņš tika noteikts ar mērķi nodrošināt, lai tie apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatītāji, kuri līdz minētā likuma spēkā stāšanās dienai ir saņēmuši apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas licenci vai reģistrēti apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā, izpildītu ar likumu noteiktās jaunās prasības, kā to paredzēja arī Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2016/97 (2016. gada 20. janvāris) par apdrošināšanas izplatīšanu (pārstrādāta redakcija) 40. pants. Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma pārejas noteikumu 2. punktā noteiktais termiņš nav saistīts ar minētā likuma 23. panta otrajā daļā noteikto termiņu.

Likumdevējs Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likumā nav precīzi norādījis Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma 23. panta otrajā daļā lietotā termina “gadā” piemērošanu (kalendārais gads vai 12 mēnešu termiņš), tādējādi ļaujot normu piemērotājam pašam izvēlēties tā darbības raksturam piemērotāko termina “gadā” interpretāciju, nodrošinot, ka tiek sasniegts Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma 23. panta pirmajā daļā noteiktais mērķis, t.i, tas, ka atbildīgā persona vai apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanā tieši iesaistīts darbinieks nepārtraukti atjauno un papildina savas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanai.

Ņemot vērā minēto un to, ka daudzi apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatītāji vēl pirms Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma spēkā stāšanās bija izstrādājuši un ieviesuši kārtību, kā tie nodrošina savu darbinieku apmācību, kā arī to, ka saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma 23. panta ceturto, piekto un sesto daļu un 24. panta pirmo daļu apdrošināšanas komersanti, ārvalsts apdrošinātāja filiāles vai apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeri ir atbildīgi par 23. panta pirmajā un otrajā daļā noteikto prasību izpildi, Komisija uzskata, ka par Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma 23. panta otrajā daļā lietotā termina “gadā” piemērošanu būtu jālemj katram apdrošināšanas komersantam, ārvalsts apdrošinātāja filiālei vai apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokerim individuāli, nodrošinot minētā lēmuma dokumentēšanu un reģistrāciju atbilstoši Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma 24. panta piektajā un sestajā daļā noteiktajam.

Tāpat uzskatām, ka par apmācībās, ko persona veic, lai nokārtotu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru asociācijas rīkoto kvalifikācijas eksāmenu, pavadītā laika iekļaušanu Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma 23. panta otrajā daļā noteiktajā 15 stundu apmērā būtu jālemj apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokerim.