EN

Par apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieka tiesībām izplatīt OCTA

  • Sadaļa:

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk tekstā – Komisija), veicot normatīvajos aktos noteikto apdrošināšanas izplatītāju uzraudzības funkciju, ir konstatējusi, ka vairāki apdrošinātāji apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieku reģistrā ir reģistrējuši apdrošināšanas papildpakalpojuma starpniekus, uz kuriem attiecas Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma 3. panta otrajā daļā noteiktais izņēmums un kuri izplata sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu (turpmāk tekstā – OCTA).

Lai nodrošinātu pareizu Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma prasību piemērošanu, Komisija uzskata par nepieciešamu sniegt savu viedokli par apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieka, uz kuru attiecas Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma 3. panta otrajā daļā noteiktais izņēmums, tiesībām izplatīt OCTA.

Saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma 3. panta otrās daļas 1. punktu šis likums, izņemot tā 5. panta trešo daļu un 37. panta otro daļu, neattiecas uz apdrošināšanas papildpakalpojuma starpniekiem, kuri nodarbojas ar apdrošināšanas izplatīšanu, ja vienlaikus ir izpildīti nosacījumi, ka apdrošināšana ir vienīgi papildinājums piedāvātajai precei vai pakalpojumam un paredz vienu no šādiem gadījumiem:

a) tādu zaudējumu segšanu, kuri ir saistīti ar piedāvātās preces defektu, bojājumu vai zudumu vai ar piedāvātā pakalpojuma neizmantošanas risku;

b) tādu zaudējumu segšanu, kuri ir saistīti ar bagāžas bojājumu vai nozaudēšanu un ar citiem apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieka sniegto ceļojuma pakalpojumu riskiem.

Saskaņā ar Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 3. panta pirmo daļu obligātās apdrošināšanas objekts ir transportlīdzekļa īpašnieka vai tiesīgā lietotāja civiltiesiskā atbildība par ceļu satiksmes negadījumā nodarīto zaudējumu trešajai personai.

Līdz ar to Komisija uzskata, ka OCTA neparedz tādu zaudējumu segšanu, kas norādīti Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma 3. panta otrās daļas 1. punktā.

Ievērojot minēto, apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieks, uz kuru attiecas Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma 3. panta otrajā daļā noteiktais izņēmums, nevar izplatīt OCTA.

Vienlaikus vēršam Jūsu uzmanību, ka apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieks, uz kuru attiecas Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma prasības, ir tiesīgs izplatīt OCTA, ja tiek ievērotas Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma 1. panta pirmās daļas 7. punkta “b” un “c” apakšpunkta prasības, t.i., OCTA papildina preci, ko apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieks piedāvā savas pamatdarbības ietvaros.