EN

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 527/2014 ( 2014. gada 12. marts ), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, precizējot to instrumentu kategorijas, kas adekvāti atspoguļo iestādes kredītkvalitāti parastās situācijās un kas ir piemēroti izmantošanai mainīgā atalgojuma vajadzībām

  • Sadaļa:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32014R0527