EN

Par Civillikuma un Bāriņtiesas likuma normu pielietojumu

  • Sadaļa:

Par Civillikuma un Bāriņtiesas likuma normu pielietojumu

 

Finanšu un kapitāla tirgus komisija 14.04.2010. ir nosūtījusi visām Latvijas Republikas bankām un ārvalstu banku filiālēm Labklājības ministrijas Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas vēstuli “Par bērnu un citu rīcībnespējīgu personu tiesību un tiesisko interešu aizstāvību” un Tieslietu ministrijas sniegto skaidrojumu par Civillikuma un Bāriņtiesas likuma normu pielietojuma traktējumu, kā arī izteikusi lūgumu ievērot šajās vēstulēs norādīto.

Pielikumā:

1. Labklājības ministrijas Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas 16.03.2010. vēstules Nr. 1-5.2/478 izraksts uz 3 lpp.;

2. Tieslietu ministrijas 08.04.2010. vēstules Nr. 1-17/1768 kopija uz 2 lpp.