EN

Par trešo personu līdzekļiem

  • Sadaļa:

Visām bankām 

Par trešo personu līdzekļiem

 

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – Komisija), pamatojoties uz rakstveidā, telefoniski un mutiski saņemtajiem jautājumiem, nolūkā nodrošināt konsekventu visu kredītiestāžu pieeju , ir sagatavojusi skaidrojumu par naudas līdzekļu iekļaušanu garantētās atlīdzības sarakstā, kas tiek sagatavots atbilstoši Noguldījumu garantiju likuma 17. panta prasībām.

 

1. Par darījumu kontiem:

 

Ar darījumu konta apkalpošanas līgumu kredītiestādei uztic glabāšanā kādai personai piederošus līdzekļus līdz darījuma līguma nosacījumu izpildei. Tādējādi, ievērojot iepriekš minēto darījumu konta līguma būtību, Komisijas ieskatā šādā darījumu kontā esošie naudas līdzekļi nevar tikt uzskatīti par noguldījumu un ir atzīstami par trešajām personām piederošu mantu, kas saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 172. panta pirmās daļas noteikumiem nav iekļaujama kopējā kredītiestādes mantā un attiecīgi šādā darījumu kontā esošie naudas līdzekļi nav iekļaujami garantētās atlīdzības sarakstā, kas tiek sagatavots atbilstoši Noguldījumu garantiju likuma 17. panta prasībām. 

 

2. Par Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma (turpmāk – MPENL) 38.panta pirmās daļas kārtībā maksājumu un elektroniskās naudas iestādes vārdā kredītiestādē atvērtajos norēķinu kontos esošajiem naudas līdzekļiem:

 

Komisija skaidro, ka MPENL 38. panta pirmajā daļā uzskaitītie maksājumu pakalpojumu sniedzēja vārdā kredītiestādē atvērtajos kontos esošie klientu naudas līdzekļi nav uzskatāmi par trešo personu mantu Kredītiestāžu likuma 172. panta pirmās daļas izpratnē. Iepriekš minēto Komisija pamato ar faktu, ka likumdevēja mērķis, izstrādājot minēto Kredītiestāžu likuma normu, ir bijis skaidri definēt, kādas pozīcijas maksātnespējas procesa laikā nebūtu iekļaujamas kredītiestādes mantā, t.i.:

 

1. Kredītiestādes turējumā esošā trešajām personām piederošā manta;

2. Valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu līdzekļi;

3. Privāto pensiju fondu pensiju plānu līdzekļi;

4. Pensiju plānos noteikto saistību izpildei paredzētie līdzekļi;

5. Apdrošināšanas līgumos noteikto saistību izpildei paredzētie līdzekļi (ja šāds nosacījums paredzēts līgumā);

6. Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas fonda līdzekļi.

 

Komisija uzskata, ka jēdziens “kredītiestādes turējumā esošā trešajām personām piederošā manta” ir traktējams šauri un konkrētā norma neparedz iekļaut minētajā mantā naudas līdzekļus, kas atrodas kredītiestādes valdījumā, nevis turējumā, un tiek atspoguļoti kredītiestādes bilancē, proti, kredītiestāde ir tiesīga tos izmantot. Komisija skaidro, ka par kredītiestādes turējumā esošo trešajām personām piederošo mantu tiek uzskatīti līdzekļi, kurus, saskaņā ar noslēgto vienošanos (līgumu) kredītiestāde tur šķirti no pārējas kredītiestādes mantas. Proti, tie ir līdzekļi, kas neatbilst Noguldījumu garantiju likuma 1.panta pirmās daļas 1.punktā minētajai noguldījuma definīcijai. 

 

MPENL 38. panta pirmajā daļā uzskaitītie maksājumu pakalpojumu sniedzēja vārdā kredītiestādē atvērtajos kontos esošie naudas līdzekļi var tikt uzskatīti par trešo personu mantu tikai ar nosacījumu, ja kredītiestāde ar maksājumu pakalpojumu sniedzēju ir noslēgusi līgumu par šķirtu līdzekļu turējumu kredītiestādē, proti, līdzekļi tiek šķirti no citiem kredītiestādes līdzekļiem, netiek atzīti kredītiestādes bilancē un kredītiestāde šos līdzekļus nav tiesīga izmantot finanšu pakalpojumu sniegšanai vai ieguldīt pēc saviem ieskatiem.