EN

Par noguldītāju, kuriem izmaksājama garantētā atlīdzība, saraksta sagatavošanu

  • Sadaļa:

Visiem noguldījumu piesaistītājiem

Par noguldītāju, kuriem izmaksājama garantētā atlīdzība, saraksta sagatavošanu

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – Komisija), apkopojot veikto pārbaužu rezultātus par noguldījumu piesaistītāju spēju sagatavot noguldītāju, kuriem izmaksājama garantētā atlīdzība, sarakstus, ir konstatējusi vairākas tipiskas kļūdas. Turklāt, Komisija ir konstatējusi, ka dažos gadījumos bankas nepareizi interpretē normatīvo aktu prasības minēto sarakstu sagatavošanai. Lai nodrošinātu korektu to noguldītāju, kuriem izmaksājama garantētā atlīdzība, sarakstu sagatavošanu, Komisija sniedz šādu skaidrojumu.

I. Uzkrātie noguldījumu procenti un ieturamie nodokļi

Atbilstoši Noguldījumu garantiju likuma 1. panta 1. punktam garantētais noguldījums ir noguldījumu piesaistītāja klienta kontā esošie naudas līdzekļi jebkurā valūtā, kuri noguldījumu piesaistītājam ir jāatmaksā saskaņā ar likuma vai līguma noteikumiem. Komisija uzskata, ka par noguldījumu uzkrātie procenti, kuri vēl nav ieskaitīti klienta kontā, bet, kuri būtu maksājami saskaņā ar likumu vai noslēgtiem līgumiem, ieskaitāmi klienta kontā noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienā. Tālāk klienta kontā esošo naudas līdzekļu summa iekļaujama garantētās atlīdzības apmērā atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Attiecībā uz nodokļu aprēķinu skatīt Valsts ieņēmuma dienesta vēstuli Nr.8.9-8/23567 (pielikumā).

 

Nodokļi par procentu ienākumiem no depozīta

1. piemērs

Klientam ir depozīts 200 000 EUR (pamatsumma). 

Dienā, kad iestājusies noguldījumu nepieejamība (turpmāk  – x dienā), klientam pienākas uzkrātie % par depozītu 1 000 EUR, no kuriem jānomaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis (turpmāk – IIN) 10% jeb 100 EUR.

Kad klientam kontā ieskaitīti % ienākumi 1 000 EUR, bankai rodas saistības pret Valsts ieņēmumu dienestu (turpmāk – VID) par IIN 100 EUR, attiecīgi samazinoties par 100 EUR bankas saistībām pret klientu.

Pārskatā banka atspoguļo, ka klienta atbilstīgais noguldījums (turpmāk – AN) ir 200 900 EUR (200 000+1 000 – 100), bet izmaksājamā garantētā atlīdzība (turpmāk – IGA) 100 000 EUR.

 

2. piemērs

Klientam ir depozīts 70 000 EUR (pamatsumma).

X dienā klientam pienākas uzkrātie % par depozītu 500 EUR, no kuriem jānomaksā IIN 10% jeb 50 EUR.

Kad klientam kontā ieskaitīti % ienākumi 500 EUR, bankai rodas saistības pret VID par IIN 50 EUR, attiecīgi samazinoties par 50 EUR bankas saistībām pret klientu.

Pārskatā banka atspoguļo, ka klienta AN ir 70 450 EUR (70 000+500 – 50) un IGA arī ir 70 450 EUR

 

3. piemērs

Klientam ir depozīts, kurš X dienā kopā ar uzkrātiem % un ņemot vērā ieturēto IIN kopā ir 200 000 EUR. Šī summa ir AN.

Vēl pirms x dienas banka saņēma VID rīkojumu par konta bloķēšanu 75 000 EUR apmērā. 

X dienā šī bloķētā summa nav pieejama klientam kā IGA, tāpēc bloķēto summu klientam IGA nav jāiekļauj.

No NGF klientam pienākas 100 000 EUR, bet, ņemot vērā jau iepriekš VID uzlikto apgrūtinājumu 75 000 EUR, klientam IGA ir 25 000 EUR.

Saņemot VID rīkojumu par līdzekļu piedziņu, 75 000 EUR no klienta GA tiek pārskaitīti VID saskaņā ar NGL 19. panta ceturto daļu.

 

II. Kopīgais noguldījums

Pārbaudēs tika konstatēts, ka noguldījumu piesaistītāji, sagatavojot garantēto noguldījumu sarakstus, tajos nekorekti uzrāda to personu noguldījumus, kuras ir veikušas kopīgo noguldījumu un kurām bankā vēl ir citi privātie norēķinu konti vai noguldījumi.

Saskaņā ar Noguldījumu garantiju likuma 3. panta ceturto daļu garantētā atlīdzība par kopīgo noguldījumu tiek izmaksāta katrai kopīgo noguldījumu izdarījušai personai atbilstoši tās noguldījuma daļai, kas noteikta ar noguldījumu piesaistītāju noslēgtajā līgumā. Ja katras personas daļa kopīgajā noguldījumā nav noteikta, kopīgais noguldījums sadalāms vienlīdzīgās daļās.

Komisija lūdz tos noguldījumu piesaistītājus, kuri klientiem piedāvā iespēju veikt kopīgos noguldījumus, noteikt iekšējos normatīvajos dokumentos kopīgo noguldījumu atspoguļošanas garantēto noguldījumu sarakstā un garantētās atlīdzības aprēķināšanas kārtību katrai kopīgo noguldījumu izdarījušai personai, ņemot vērā līguma nosacījumus. Slēdzot ar klientiem kopīgā noguldījuma līgumus, bankai ir jāizskaidro klientiem garantētās atlīdzības izmaksas specifika noguldījumu nepieejamības gadījumā.

III. Darījumu konti un akreditīvu nodrošinājuma naudas līdzekļi

Ar darījumu konta apkalpošanas līgumu kredītiestādes klients uztic kredītiestādei glabāšanā citai personai piederošus līdzekļus līdz darījuma līguma nosacījumu izpildei. Tādējādi, ievērojot iepriekš minēto darījumu konta līguma būtību, Komisijas ieskatā šādā darījumu kontā esošie naudas līdzekļi atzīstami par trešajām personām piederošu mantu, kas saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 172. panta pirmās daļas noteikumiem nav iekļaujama kopējā kredītiestādes mantā un attiecīgi nav iekļaujami garantētās atlīdzības sarakstā.

Akreditīvu nodrošinājuma naudas līdzekļus klients uztic kredītiestādei glabāšanai līdz akreditīva līguma nosacījumu izpildei. Pēc nosacījumu izpildes kredītiestādei glabāšanā nodotie naudas līdzekļi pārskaitāmi citai trešajai personai, kura norādīta akreditīvā kā naudas līdzekļu saņēmējs. Tādējādi Komisijas ieskatā naudas līdzekļi, kas tiek norakstīti no klienta konta un atrodas līdz saistību izpildei speciālajā akreditīva kontā, atzīstami par trešajām personām piederošu mantu, kas saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 172. panta pirmās daļas noteikumiem nav iekļaujama kopējā kredītiestādes mantā un attiecīgi nav iekļaujama garantētās atlīdzības sarakstā. Vienlaikus Komisija vērš uzmanību, ka gadījumā, ja speciālajā akreditīva kontā netiek ieskaitīti klienta līdzekļi, bet akreditīva nodrošinājums ir klienta noguldījums, uzskatāms, ka klienta noguldījums ir apgrūtināts noguldījums.