EN

Par maksājumiem Apdrošināto aizsardzības fondā

  • Sadaļa:

Jautājums:

Ja apdrošinājuma ņēmējs ir iegādājies tirgum piesaistīto produktu kā vienu polisi, kura ietver sevī arī dzīvības apdrošināšanas risku un nelaimes gadījumu risku, par kuriem tiek maksātas atsevišķas riska prēmijas (bet vienas polises ietvaros), vai no šīm minētajām riska prēmijām ir jāmaksā Apdrošinātāju aizsardzības fondam?

 

Atbilde:

Saskaņā ar Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu apdrošināto aizsardzības fondu veido fonda dalībnieku atskaitījumi viena procenta apmērā no to bruto apdrošināšanas prēmiju kopsummas, kuras saņemtas no fiziskajām personām par šā likuma 12. pantā vairākos punktos minētajiem apdrošināšanas veidiem, izņemot apdrošināšanu saistībā ar tirgum piesaistīto dzīvības apdrošināšanas līgumu.

Atskaitījumu veikšana Apdrošināto aizsardzības fondā nav atkarīga no apdrošināšanas līgumu skaita, bet gan no apdrošinājuma prēmiju kopsummas, kuras saņemtas no fiziskām personām likumā noteiktajos apdrošināšanas veidos.

Neskatoties uz to, ka ar vienu apdrošināšanas līgumu tiek apdrošināti dažādi apdrošināšanas riski, atskaitījumi Apdrošināto aizsardzības fondā veicami par katru no tiem, tajā skaitā par dzīvības apdrošināšanas risku, ja vien tas nav saistīts ar tirgum piesaistīto dzīvības apdrošināšanas līgumu, t.i., saskaņā ar tirgum piesaistītā apdrošināšanas līguma nosacījumiem, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, izmaksājamās apdrošināšanas atlīdzības apmērs nav saistīts ar līgumā noteiktā aktīvu kopuma vērtību.