EN

Par personas reputācijas izvērtēšanas pamatprincipiem

  • Sadaļa:

Par personas reputācijas izvērtēšanas pamatprincipiem

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (tālāk tekstā – Komisija), ievērojot personu iesniegumu par licences kredītiestādes darbībai, apdrošināšanas veikšanai, ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu sniegšanai un ieguldījumu pakalpojumu vai ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanai izsniegšanu vai paziņojumu par būtiskas līdzdalības iegūšanu vai palielināšanu kādā no minētajiem finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem izskatīšanas gaitā konstatēto, norāda, ka

· personai ir patstāvīgi jāsagatavo (jāapkopo) visi dokumenti un informācija, kas pierāda personas finanšu līdzekļu tiesisku izcelsmi un brīvā kapitāla pietiekamību. Komisija papildus norāda, ka ar “visiem dokumentiem un informāciju” jāsaprot, ka, iesniedzot Komisijā informāciju, tai jābūt sagatavotai pilnīgi, lai nerastos situācijas, ka sākotnēji Komisijai tiek iesniegta tikai daļa dokumentu un iesnieguma (paziņojuma) izvērtēšanas procesā Komisijai tiek lūgts papildu laiks, lai iesniegtu papildu pierādījumus (dokumentus) normatīvo aktu prasību izpildes apliecinājumam.
 
· Komisija dara zināmu, ka iesnieguma par licences finanšu un kapitāla tirgus dalībnieka darbībai izsniegšanu vai paziņojuma par būtiskas līdzdalības iegūšanu vai palielināšanu kādā no minētajiem finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem izskatīšanā Komisijas pienākums nav pierādīt konkrētas personas finanšu līdzekļu tiesisku izcelsmi un brīvā kapitāla pietiekamību, lai izdotu personai labvēlīgu administratīvo aktu. Komisija norāda, ka savu finanšu līdzekļu tiesiskas izcelsmes un brīvā kapitāla pietiekamības pierādījumi, attiecīgi iesniedzot visus to pamatojošos dokumentus, ir zināmi pašai personai, kā arī tikai pašai personai ir zināmi konkrētu darījumu veikšanas datumi un to atspoguļojums finanšu dokumentos, un, ja konkrētajā administratīvajā lietā tie varētu būt būtiski, tad pašai personai, lai sekmētu sev labvēlīga administratīvā akta izdošanu, tie ir jāsniedz Komisijai.

Vienlaikus finanšu un kapitāla tirgus dalībnieka dibinātājam (akcionāram) ir jāapliecina kredītiestādes, apdrošināšanas sabiedrības, ieguldījumu pārvaldes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības pamatkapitālā ieguldāmo naudas līdzekļu izcelsme, lai Komisijai nepastāvētu šaubas par šo naudas līdzekļu izcelsmes legalitāti, saistot to ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu.

· Komisijai jau sākotnēji ir jāpastāv pārliecībai, ka persona nevarētu izmantot savu ietekmi kredītiestādē, apdrošināšanas sabiedrībā, ieguldījumu pārvaldes vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā, lai ar tās starpniecību veiktu darījumus, kuru būtība un tiesiskie mērķi ir neskaidri vai apšaubāmi, kas tādējādi nav savienojami ar būtiskas līdzdalības iegūšanas vai palielināšanas tiesībām licencētā kredītiestādē, apdrošināšanas sabiedrībā, ieguldījumu pārvaldes vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā.

· Komisija, izvērtējot dibinātāju (akcionāru) nevainojamo reputāciju, ņem vērā arī personas godprātīgu attieksmi pret normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildi, kas ir labprātīga, izprotama un savlaicīga rīcība un nav vērsta uz tādas informācijas sniegšanu, lai maldinātu Komisiju.

Minētie Komisijai saistošie principi izriet no Eiropas Banku iestādes (European Banking Authority) izdotajām vadlīnijām (Guidelines for the prudential assessment of acquisitions and increase of holdings in the financial sector required by Directive 2007/44/EC), kas paredz, ka akcionāra nevainojama reputācija izpaužas apstākļos, ka persona ir atklāta, atvērta un uz sadarbību orientēta komunikācijā ar Komisiju.
 

 https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/publications/submissionstotheec/MA-Guidelines.pdf , 29. punkts.