EN

Par apdrošinātāju rīkotajiem konkursiem apdrošināšanas brokeriem

  • Sadaļa:

Par apdrošinātāju rīkotajiem konkursiem apdrošināšanas brokeriem

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (tālāk tekstā – Komisija), veicot normatīvajos aktos noteikto apdrošinātāju uzraudzības funkciju, ir konstatējusi, ka apdrošinātāji rīko konkursus un akcijas apdrošināšanas brokeriem, piedāvājot dāvanu kartes vai citus materiālus labumus tiem apdrošināšanas brokeriem, kuri noteiktā laika periodā būs ieguvuši visvairāk punktu no apdrošināšanas līgumu pārdošanas, ņemot vērā parakstīto apdrošināšanas prēmiju apmēru.

Komisija uzskata, ka šādas prakses – konkursu un akciju – ieviešanas gadījumā pastāv interešu konflikta un klienta ar likumu aizsargāto tiesību un tiesisko interešu pārkāpšanas iespējamība, kas apdrošināšanas starpniecībā nav pieļaujams. Tas neatbilst Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā noteiktajam regulējumam.

Atbilstoši Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likuma 1. panta pirmās daļas 5. punktā noteiktajam apdrošināšanas brokeris ir persona, kas nodarbojas ar apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecību klienta vārdā un interesēs, pamatojoties uz vispusīgu piedāvājuma analīzi, un ir apdrošinājusi savu civiltiesisko atbildību Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā noteiktajā kārtībā.

Saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likuma 1. panta pirmās daļas 14. punktu vispusīga piedāvājuma analīze ir apdrošināšanas komersantu un nedalībvalsts apdrošinātāju filiāļu piedāvājuma analīze, kuru veic apdrošināšanas brokeris, izvērtējot pietiekami lielu apdrošināšanas pakalpojumu skaitu tirgū, pamatojoties uz profesionālajiem kritērijiem, lai sniegtu klientam vispiemērotāko apdrošināšanas starpnieka pakalpojumu apdrošināšanas līguma noslēgšanai.

Komisija norāda, ka apdrošinātāju rīkotie konkursi un akcijas noris pretēji Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā noteiktajiem apdrošināšanas starpniecības sniegšanas principiem. Proti, situācijā, kad apdrošināšanas brokeris piedalās apdrošinātāju rīkotajos konkursos vai akcijās un sniedz konsultācijas klientiem, netiek novērsts interešu konflikts un pastāv risks, ka apdrošināšanas brokeris nodarbojas ar apdrošināšanas starpniecību nevis klienta vārdā un interesēs, bet gan savās interesēs. Komisija uzskata, ka dāvanu karšu vai citu apsolīto materiālo labumu apmērs ir uzskatāms par pietiekamu, lai motivētu apdrošināšanas brokeri, īpaši tā apdrošināšanas starpniecībā iesaistītos darbiniekus, piedāvāt klientiem tieši tā apdrošinātāja apdrošināšanas pakalpojumus, kurš rīko konkursu vai akciju.

Tāpat saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likuma 24. panta trešajā daļā noteikto, sniedzot apdrošināšanas starpnieka pakalpojumus, apdrošināšanas brokerim ir pienākums informēt klientu par visiem izvērtētajiem apdrošināšanas piedāvājumiem un apdrošināšanas brokera atlīdzības apmēru, kas tiktu saņemts no apdrošinātāja apdrošināšanas līguma noslēgšanas gadījumā. Apdrošināšanas brokeris apdrošināšanas atlīdzības apmēru var norādīt gan naudas izteiksmē, gan procentu izteiksmē no apdrošināšanas prēmijas. Līdz ar to apdrošināšanas brokerim ir pienākums informēt klientu par apdrošināšanas līguma noslēgšanas gadījumā pienākošos apdrošināšanas atlīdzību. Komisija norāda, ka ar vārdu savienojumu “apdrošināšanas atlīdzība” ir jāsaprot atlīdzība, ko apdrošināšanas brokeris saņem no apdrošināšanas komersanta par apdrošināšanas līguma noslēgšanu. Tātad šajā gadījumā par apdrošināšanas atlīdzību ir uzskatāmas arī no apdrošinātāja saņemtās dāvanu kartes vai citi materiālie labumi. Komisijas rīcībā nav informācija, ka klients tiek informēts par konkursu vai akciju un dāvanu kartes vai citu materiālu labumu piešķiršanu apdrošināšanas brokerim (tā darbiniekam) un to apmēru.

Apdrošināšanas starpniecība ir būtisks kanāls apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanā gan apdrošināšanas komersantam, gan klientam. Tirgus dalībniekam ir jāievēro apdrošināšanas starpniecību regulējošo normatīvo aktu prasības visā Eiropas Savienības apdrošināšanas tirgū, tādējādi sekmējot tā pozitīvu attīstību.

Ņemot vērā minēto, Komisija uzskata, ka šāda konkursu un akciju rīkošana ir pretrunā ar normatīvo aktu prasībām, jo pieļauj interešu konflikta rašanos un klienta tiesību un tiesisko interešu aizskaršanu, tādējādi apdraudot arī sabiedrības uzticību apdrošināšanas starpniecībai.