EN

Par apdrošināšanas brokeru pārskatu sagatavošanu

  • Sadaļa:

1. Vispārīgā informācija

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeri un citas dalībvalsts vai ārvalsts apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeru filiāles (tālāk tekstā kopā – apdrošināšanas brokeri) pārskatus Latvijas Bankai iesniedz saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.07.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 89 “Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi” (noteikumi ir pieejami likumi.lv tiesību aktu vietnē).

Apdrošināšanas brokeris atbilstoši minēto noteikumu 4. un 6. punktā noteiktajam sagatavo un iesniedz pārskatus (tālāk tekstā – pārskats), kas sastāv no:

– Bilances pārskata;

– Peļņas vai zaudējumu aprēķina;

– Saistību no apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas aprēķina;

– Naudas līdzekļu aprēķina;

– Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas darbības pārskata.

Pārskatu sagatavo un iesniedz 30 dienu laikā pēc pārskata perioda beigām:

– pārskatus par periodu no 1. janvāra līdz 30. jūnijam iesniedz līdz 30. jūlijam;

– pārskatus par periodu no 1. janvāra līdz 31. decembrim iesniedz līdz pārskatam sekojošā gada 30. janvārim.

2. Ieteikumi pārskatu sagatavošanai un iesniegšanai

2.1. pirms pārskatu aizpildīšanas atkārtoti iepazīties ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.07.2020. normatīvajos noteikumos Nr. 89 “Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi” noteiktajām prasībām;

2.2. reģistrētajiem lietotājiem pārskatu sagataves XLS (Excel) faila formātā ir pieejamas Datu ziņošanas sistēmā (tālāk tekstā arī – DZS sistēma): https://dzs.bank.lv (sadaļā “Dokumenti” -> “Apdrošināšanas brokeru sabiedrību pārskatu Excel uz XML ievades formas”, uzspiežot uz faila “APBRO_SAGATAVES_Excel_uz_XML.zip”, tas automātiski tiks lejupielādēts datorā). Pieejas tiesību iegūšana ir aprakstīta sadaļā “4. Piekļuves tiesību iegūšana Datu ziņošanas sistēmai (DZS sistēma)”;

2.3. XML failu izveidei no XLS (Excel) faila jāizmanto dators ar Windows operētājsistēmu. Macintosh (Apple MacBook) datorā XML failu izveide no XLS (Excel) faila nav iespējama;

2.4. pārskatus jāiesniedz tikai DZS sistēmā, pievienojot XML failus DZS sistēmā, nospiežot komandpogu “Jauns pārskats” un izvēloties vienu no divām pārskatu iesniegšanas iespējām: “Ātrā iesniegšana” vai “Pārskatu un citu datu iesniegšana, norādot pazīmes”. Pārskatu iesniegšanas veidu atšķirības un pārskatu iesniegšanas kārtība ir aprakstīta Latvijas Bankas Datu ziņošanas sistēmas lietotāja rokasgrāmatā no 9. līdz 13. lpp. Rokasgrāmata ir pieejama, tikai ielogojoties DZS sistēmā, lapas augšpusē izvēloties komandpogu “Palīdzība”;

2.5. pirms XML failu pievienošanas DZS sistēmā jāpārliecinās, ka fails satur visu informāciju, kas ir norādīta XLS (Excel) failā. Ja konstatē, ka fails nesatur XLS (Excel) failā norādīto informāciju, tad, iespējams, XLS (Excel) failā ir veiktas neatļautas darbības, piemēram, izdzēstas rindas vai kolonnas, nav aizpildīta visa pārskatā obligāti norādāmā informācija. Risinājums šādai problēmai ir aizpildīt datus jaunā XLS (Excel) faila sagatavē;

2.6. kā pārskata sagatavotājs jānorāda persona, kura ir kompetenta skaidrot pārskatā atspoguļotos datus, un jānorāda aktuāla un precīza pārskata sagatavotāja kontaktinformācija;

2.7. summas pārskatā jānorāda veselos skaitļos;

2.8. sagatavojot pārskatus par periodu no 1. janvāra līdz 31. decembrim, ir jāpārliecinās, ka pārskatos ir atspoguļota informācija par apdrošināšanas brokera darbību laika periodā no 1. janvāra līdz 31. decembrim;

2.9. Saistību no apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas aprēķinā, naudas līdzekļu aprēķinā un apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas darbības pārskatā, lai papildinātu ar jaunām rindām, tās XLS (Excel) failā jāveido, spiežot pogu “Jauna rinda”. Ar pogu “Dzēst” iespējams izdzēst tikai pēdējo izveidoto rindu;

2.10. pēc pārskatu iesniegšanas DZS sistēmā ir jāpārliecinās, vai ir saņemta DZS sistēmas automātiskā elektroniskā pasta vēstule par attiecīgā pārskata saņemšanu, un rūpīgi jāiepazīstas ar vēstules saturu. Ja tajā ir norādītas pārskatos pieļautās kļūdas, tās ir nepieciešams izlabot un attiecīgos pārskatus iesniegt atkārtoti minēto noteikumu 16. punktā noteiktajā termiņā. Nav nepieciešams iesniegt atkārtoti pārskatus, kuros kļūdas nav konstatētas.

3. Papildus informācija par atsevišķu pārskatu sagatavošanu

3.1. Bilances pārskats

3.1.1. pozīcijas 12221 un 12222 jāaizpilda atbilstoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.07.2020. normatīvo noteikumu Nr. 89 “Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi”3. un 8.4. punktā noteiktajām prasībām. Šo abu pozīciju kopsumma nav pozīcijas 12220 summa;

3.1.2. pozīcijā 12222 jāatspoguļo apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas prēmijas apmērs, ietverot komisijas daļu, par kuru veikts norēķins ar apdrošinātāju vai pārapdrošinātāju līdz pārskata perioda beigām;

3.1.3. pozīcijā 24400 jāatspoguļo parādi pret apdrošinātājiem un pārapdrošinātājiem pārskata perioda beigās atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 14. panta pirmās daļas 4. punktā noteiktajām prasībām, ņemot vērā parāda rašanās laiku, nevis rēķina saņemšanas datumu;

3.1.4. rūpīgi aizpildīt pozīcijas no 23100 līdz 23600 (ilgtermiņa kreditori) un pozīcijas no 24100 līdz 24600 (īstermiņa kreditori), lai nekļūdītos un īstermiņa kreditoru summas nenorādītu ilgtermiņa kreditoru pozīcijās vai otrādi;

3.1.5. bilances pārskata XLS (Excel) faila pelēkās šūnas nav jāaizpilda un tajās nav jānorāda pozīciju kopsummas.

3.2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins

3.2.1. pozīcijā 200 “Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas pakalpojumu sniegšanas izmaksas” jāatspoguļo Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 42. panta otrajā un trešajā daļā un 43. panta otrajā daļā norādīto izmaksu kopsumma;

3.2.2. pozīcijā 400 “Pārējās izmaksas” ir jānorāda izmaksas, kuras nav ietvertas pozīcijā 200;

3.2.3. pozīcijā 600 “Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu” norāda uzņēmumu ienākuma nodokli, ja tāds ir jāmaksā;

3.2.4. PZA izmaksu pozīcijās summas norāda kā pozitīvus skaitļus, nelietojot mīnus zīmi;

3.2.5. peļņas vai zaudējumu aprēķina XLS (Excel) faila pelēkās šūnas nav jāaizpilda un tajās nav jānorāda pozīciju kopsummas.

3.3. Saistību no apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas aprēķins

3.3.1. apdrošināšanas brokera saistības ir apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas prēmijas bez komisijas apmēra, izņemot, ja savstarpējā līgumā ar apdrošinātāju vai pārapdrošinātāju ir noteikts, ka brokeru sabiedrības saistības ir apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas prēmija pilnā apmērā;

3.3.2. kolonnā “Saistības pret apdrošinātājiem, pārapdrošinātājiem un citiem kreditoriem APIL 31. panta otrās daļas izpratnē” nav jāatspoguļo saistības par nesaņemtajām apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas prēmijām;

3.3.3. ja nav saistību pret apdrošinātājiem vai pārapdrošinātājiem, tad saistību aprēķina XLS (Excel) faila sagatave ir jāaizpilda šādi: “Apdrošinātājs, pārapdrošinātājs u. c. kreditori” vietā ir jānorāda domuzīme “–” un abās kolonnās, kurās ir jānorāda saistību apmērs, ir jānorāda nulles;

3.3.4. Saistību no apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas aprēķinā jānorāda pilns aktuālais apdrošinātāja vai pārapdrošinātāja nosaukums. Ja apdrošinātājs vai pārapdrošinātājs ir mainījis nosaukumu pārskata perioda ietvaros saistību aprēķinā ir jānorāda aktuālais apdrošinātāja vai pārapdrošinātāja nosaukums.

3.4. Naudas līdzekļu aprēķins

3.4.1. jānorāda visi kredītiestādēs atvērtie naudas konti, tajā skaitā arī depozītu vai krājkonti, norādot tos zem attiecīgā konta veida: atsevišķie naudas konti vai saimnieciskie konti. Katram valūtas (EUR, USD u.c.). atlikumam izveido atsevišķu ierakstu;

3.4.2. šūnā “Pēc pārskata perioda iemaksāts atsevišķajā naudas kontā, euro” nav jāuzrāda visu naudas līdzekļu, kas ir kontos un kasē, kopsumma;

3.4.3. ja ir vairākas skaidras naudas kases, tad pozīcijā “Nauda kasē” ir jānorāda visās kasēs kopsummā esošais naudas atlikums, atspoguļojot sadalījumā pa valūtām (EUR, USD u.c.).

3.5. Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas darbības pārskats

3.5.1. jāatspoguļo izplatīšanas pakalpojumu sniegšanas valsts kods, jo, nenorādot kodu, pārskatu nevarēs iesniegt DZS sistēmā;

3.5.2. pozīcijā “Izplatīšanas pakalpojumu sniegšanas valsts kods” atbilstoši minēto noteikumu 12.5. punktā noteiktajām prasībām jāatspoguļo informācija par valsti (divu burtu valsts kods), kurā ir sniegti apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanas pakalpojumi;

3.5.3. jāatspoguļo parakstītajai apdrošināšanas un pārapdrošināšanas prēmijai atbilstošais komisijas apmērs;

3.5.4. jānorāda pilns aktuālais apdrošinātāja vai pārapdrošinātāja nosaukums. Ja apdrošinātājs vai pārapdrošinātājs ir mainījis nosaukumu pārskata perioda ietvaros, jānorāda aktuālais apdrošinātāja vai pārapdrošinātāja nosaukums.

4. Piekļuves tiesību iegūšana Datu ziņošanas sistēmai (DZS sistēma)

Lai pārskatu iesniegtu Latvijas Bankai apdrošināšanas brokerim ir nepieciešamas DZS sistēmas galvenā lietotāja pieejas tiesības Datu ziņošanas sistēmai: https://dzs.bank.lv.

Latvijas Bankas 24.10.2022. noteikumi Nr. 226 “Noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku” (tālāk tekstā – Noteikumi Nr. 226) nosaka kārtību, kādā finanšu tirgus dalībnieks iesniedz Latvijas Bankai statistiskos datus un citu nepieciešamo informāciju uzraudzības un noregulējuma funkcijas nodrošināšanai, izmantojot datu ziņošanas sistēmu, t.sk. interaktīvi vai failu veidā. Noteikumi nosaka arī kārtību, kādā DZS sistēmas lietotāji iegūst un tiem anulē piekļuves tiesības Datu ziņošanas sistēmai. Noteikumi Nr. 226 ir pieejami likumi.lv tiesību aktu vietnē.

Lai DZS sistēmas galvenais lietotājs saņemtu piekļuves tiesības DZS sistēmai apdrošināšanas brokerim ir nepieciešams aizpildīt Noteikumu Nr. 226 5. pielikumu (uzspiežot uz “5. pielikums”, iesniegums atveras Word formātā). Apdrošināšanas brokera paraksta tiesīgajai personai aizpildīto iesniegumu ir nepieciešams parakstīt ar drošu elektronisko parakstu un EDOC (e.doc) faila formātā to nosūtīt uz Latvijas Bankas elektronisko pastu: info@bank.lv vai iesniegt to portālā www.latvija.lv, izmantojot Latvijas Bankas e-adresi: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90000158236,  vai pašrocīgi parakstīt un tā oriģinālu papīra formātā nosūtīt Latvijas Bankai pa pastu.

Ja apdrošināšanas brokerim ir nepieciešams anulēt DZS sistēmas galvenā lietotāja tiesības, tad ir jāaizpilda Noteikumu Nr. 226 6. pielikums (uzspiežot uz “6. pielikums”, iesniegums atveras Word formātā), kurš apdrošināšanas brokera paraksta tiesīgajai personai ir jāparaksta (pašrocīgi vai ar drošu elektronisko parakstu) un jāiesniedz (papīra formātā vai elektroniski) Latvijas Bankai.

DZS sistēmas lietotāju DZS sistēmā reģistrē un anulē galvenais lietotājs. DZS sistēmas funkcionalitāte un lietošana plašāk ir aprakstīta lietotāja rokasgrāmatā (pieejama ielogojoties DZS sistēmā). Ja DZS sistēmas lietotājs, kurš nav galvenais lietotājs, nevar piekļūt DZS sistēmai, tad viņam vispirms ir nepieciešams sazināties ar sava apdrošināšanas brokera DZS sistēmā reģistrēto galveno lietotāju.

Jautājumu gadījumā par iesniegumu aizpildīšanu vai DZS sistēmas galvenā lietotāja pieejas tiesību DZS sistēmai atjaunošanu (piemēram, aizmirsusies DZS sistēmā reģistrētā e-pasta adrese vai nomainīts tālruņa numurs) nepieciešams sazināties ar Latvijas Bankas Regulējošo prasību, analīzes un metodoloģijas pārvaldes Uzraudzības analīzes un pārskatu daļas statistiķi Jutu Freimani, tālr. 67022654, elektroniskais pasts: Juta.Freimane@bank.lv.

5. Pārskatu iesniegšana Datu ziņošanas sistēmā

Pārskatus DZS sistēmā ir iespējams iesniegt divos veidos, izmantojot “Ātrā iesniegšana” vai “Pārskatu un citu datu iesniegšana, norādot pazīmes”.

Pārskatu iesniedz tikai XML faila formātā. XML faila izveide no XLS (Excel) faila ir parādīta pievienotajā prezentācijā (detalizētāk skatīt sadaļu “6. Apdrošināšanas brokeriem par pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu Latvijas Bankai (prezentācija)”). Citā formātā sagatavotu pārskatu DZS sistēmā nav iespējams iesniegt, sistēma to nepieņems.

Ja DZS sistēmā izvēlas iesniegt pārskatu, izmantojot “Ātrā iesniegšana”, nepieciešams rūpīgi pārbaudīt sistēmas izveidoto paziņojumu un ar attiecīgo pogu apstiprināt (vai kļūdu gadījumā atcelt faila iesūtīšanu) pārskata identificējošo informāciju, tajā skaitā pārskata periodu, par kuru tiek iesniegts pārskats.

Ja DZS sistēmā izvēlas iesniegt pārskatu, izmantojot “Pārskatu un citu datu iesniegšana, norādot pazīmes”, nepieciešams rūpīgi izvēlēties un norādīt pareizo pārskata periodu, par kuru tiek iesniegts pārskats: “Pārskata periods: “Pusgads” –> Gads: “202x” (izvēlas attiecīgo pārskata gadu) –> Pusgads: “Pirmais pusgads” vai “Otrais pusgads” –> Ziņojuma pielikums: “Izvēlēties failu” (izvēlas pievienojamos pārskatu XML failus; var pievienot visus 5 vai pa vienam failam) –> nospiež attiecīgā pārskata pogu “Nosūtīt”.

DZS sistēmā norādītais pirmais pusgads aptver periodu no 1. janvāra līdz 30. jūnijam un otrais pusgads aptver periodu no 1. janvāra līdz 31. decembrim.

Ja ir šaubas, vai iesniegtais pārskats ir veiksmīgi saņemts, nepieciešams sazināties ar Latvijas Banku.

Jautājumu gadījumā par pārskatu aizpildīšanu un iesniegšanu lūgums sazināties ar Latvijas Bankas Apdrošināšanas un pensiju uzraudzības pārvaldes vecāko uzraudzības ekspertu Ingu Puriņu (tālr. 67022705, elektroniskais pasts:  Ingus.Purins@bank.lv).

6. Apdrošināšanas brokeriem par pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu Latvijas Bankai (prezentācija)