EN

Informācija par Direktīvas 2009/65/EC ieviešanu

  • Sadaļa:

Atbilstoši 01.07.2010. Komisijas Regulas (ES) Nr. 584/2010, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/65/EK attiecībā uz tipveida paziņojuma vēstules un apliecinājuma par PVKIU formu un saturu, elektroniskās saziņas izmantošanu starp kompetentajām iestādēm paziņošanas nolūkos un kārtību, kādā veicamas pārbaudes uz vietas un izmeklēšana, kā arī informācijas apmaiņa starp kompetentajām iestādēm, 3. panta 1. punktā noteiktajam, Finanšu un kapitāla tirgus komisija informē, ka ucitsnotification@fktk.lv ir e-pasta adrese Direktīvas 2009/65/EK 93. panta 3. punktā minētās dokumentācijas nosūtīšanai un informācijas apmaiņai saistībā ar minētajā pantā izklāstīto paziņošanas kārtību.