EN

EVTI pamatnostādnes

  • Sadaļa:
Apkopota informācija par EVTI pamatnostādņu ieviešanu un piemērošanu

Apkopota informācija par EVTI pamatnostādņu ieviešanu un piemērošanu

Latvijas Bankas paziņojumi par EVTI pamatnostādņu piemērošanu

Pamatnostādnes ziņošanai saskaņā ar ETIR jeb Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem
Pamatnostādnes par noteiktiem MIFID II piemērotības prasību aspektiem
Pamatnostādnes Par MiFID II 1. pielikuma C iedaļas 6. un 7. punkta piemērošanu
Pamatnostādnes Ziņošana par darījumiem, rīkojumu uzskaite un pulksteņu sinhronizācija saskaņā ar FITD II
Pamatnostādnes Par kompleksajiem parāda instrumentiem un strukturētiem noguldījumiem
Pamatnostādnes Centrālā vērtspapīru depozitārija piekļuve centrālo darījumu partneru informācijai par darījumiem un tirdzniecības vietām
Paziņojums par EVTI pamatnostādņu “Pamatnostādnes par procesu, ko izmanto rādītāju aprēķināšanai, lai noteiktu CVD būtisko nozīmi uzņēmējai dalībvalstij” un “Pamatnostādnes par procesu, ko izmanto rādītāju aprēķināšanai, lai noteiktu nozīmīgākās valūtas, kurās tiek veikti norēķini” piemērošanu
Pamatnostādnes Par riska faktoriem saskaņā ar Prospektu regulu
Paziņojums par EVTI pamatnostādņu “Personām, kuras saņem tirgus izzināšanas informāciju” piemērošanu
Paziņojums par EVTI pamatnostādņu “Iekšējās informācijas atklāšanas atlikšana” piemērošanu
Paziņojums par EVTI pamatnostādņu “Informācija, kas attiecas uz preču atvasināto instrumentu tirgiem vai saistītiem tūlītēju darījumu tirgiem, iekšējas informācijas attiecībā uz preču atvasinātajiem instrumentiem definēšanas nolūkā” piemērošanu
Paziņojums par EVTI pamatnostādņu “Par standartizētām procedūrām un ziņošanas protokoliem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 6. panta 2. punktu” ieviešanu
Paziņojums par EVTI pamatnostādņu “Par informācijas atklāšanas prasībām saskaņā ar Prospektu regulu” ieviešanu
Par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes pamatnostādņu “Ziņošana saskaņā ar VFDR 4. un 12. pantu” ieviešanu
Paziņojums par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 06.04.2021. pamatnostādņu “Par noteiktiem FITD II atbilstības uzraudzības prasību aspektiem” ieviešanu
Paziņojums par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes pamatnostādņu “Par FITD II / FITR noteiktajiem pienākumiem attiecībā uz tirgus datiem” ieviešanu
Paziņojums par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes pamatnostādņu “Par regulētā tirgus organizētāju un datu ziņošanas pakalpojumu sniedzēju vadības struktūru” ieviešanu
Paziņojums par EVTI pamatnostādņu attiecībā uz ziņošanu par norēķinu neizpildi saskaņā ar CVDR 7. pantu prasību piemērošanu
Pamatnostādnes Par noteiktiem aspektiem FITD II prasībās attiecībā uz atbilstību un tikai ar izpildi saistītiem pakalpojumiem